Foreningslove for KFUM og KFUK i Ikast

§1
Navn

KFUM og KFUK i Ikast

Stiftet år og dato:
Fællesforening                     
KFUM                                       slutning Januar 1897
KFUK                                       7. marts 1897

Hjemstedskommune: Ikast-Brande

Distrikt: Midtjylland

KFUMs motto:"At de alle må være ét" (Johs. 17,21)

KFUKs motto:"Ikke ved magt, og ikke ved styrke, men ved min ånd, siger Hærskarers Herre!" (Zak. 4,6)

§2
Formål for KFUM og KFUK i Danmark

KFUM og KFUK’s formål er at skabe aktiviteter og fællesskaber, hvor børn og unge møder den kristne tro og oplever dens relevans for deres liv.

KFUM og KFUKs mission
Forkyndelsen finder sted blandt børn, unge og voksne ud fra Bibelen

  • til styrkelse af tro og fællesskab,
  • til deltagelse i menighedens liv, i mission og tjeneste, og
  • til ansvar og medindflydelse i forening, kirke og samfund.

KFUM og KFUKs grundlag er bekendelsen til den treenige Gud.

Gud sendte sin Søn for at frelse verden,
og Gud sender sin Ånd for at oplyse og vejlede,
så mennesker sendes ud med evangeliet.

Denne sendelse ser KFUM og KFUK sig som en del af.

KFUM og KFUK er en økumenisk bevægelse og bygger på Folkekirkens evangelisk-lutherske lære.

§3
Arbejdsform

Formålet søges realiseret ved:

  • gennem aktiviteter i foreninger og klubber, lejre mv., at inddrage børn og unge i et udviklende og forpligtende fællesskab

§4
Åbent medlemskab

4.1
Personligt medlemskab af en lokalforening

4.1.1
Som personligt medlem af lokalforeningen kan optages enhver, der ønsker at være medlem af KFUM og KFUK. Medlemmer af lokalforeningen er samtidig medlemmer af Landsorganisationen.

4.1.2
Medlemmer, som er i åbenbar strid med foreningens formål og love, kan udelukkes.

4.1.3
Kontingent betales af alle medlemmer til den lokale forening.

4.1.4
Foreningen betaler organisationsbidrag for hvert medlem til Landsorganisationen, og til Distrikt Midtjylland.

§5
Lederskab

5.1
Kristent lederskab

5.1.1
Alle organisatoriske led i KFUM og KFUK skal have en kristen ledelse. Det betyder at:

5.1.1.1
Ledere skal være medlemmer af KFUM og KFUK og have underskrevet lederaftalen.

5.2
Lederaftalen

5.2.1
Personlige medlemmer, der er over 16 år og som ønsker at påtage sig et lederansvar i KFUM og KFUK, skal underskrive en børneattest og indgå følgende skriftlige lederaftale med deres lokalforening:

"Jeg har lyst og vilje til at påtage mig et lederansvar i KFUM og KFUK.

Jeg vil arbejde for KFUM og KFUKs formål. Jeg er døbt med den kristne dåb i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn".

5.2.2
Lokalt ansatte medarbejdere indgår skriftlig lederaftale med foreningsbestyrelsen.

§6
Organisation

6.1
Den lokale forening

6.1.1        
En forening i KFUM og KFUK i Danmark skal opfylde følgende minimumskrav:

  • Foreningen skal have mindst 10 medlemmer.
  • Der skal være regelmæssige lokale aktiviteter i overensstemmelse med formålsparagraffen.
  • Der skal være alderssvarende aktiviteter målrettet enten børn, unge, unge voksne eller familier, således at der er alderssvarende aktiviteter for foreningens medlemmer i alderen 0-30 år.
  • Foreningen skal være godkendt af Landsorganisationen og overholde dennes formelle krav.

6.1.2
Det påhviler foreninger, der er tilknyttet KFUM og KFUK i Danmark, løbende at vedligeholde medlemsoplysninger digitalt. Foreninger skal desuden inden 15. marts indsende reviderede regnskaber og dokumentere aktiviteter, jf. 6.1.1. Organisationsbidraget skal indbetales rettidigt dvs. inden 15. marts.

6.1.3
En eller flere foreninger kan efter lokale generalforsamlingsbeslutninger sammenlægges til en fælles forening. Aktiver fra de enkelte foreninger indgår i den nye sammenlagte forening.

6.1.4
Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark optager foreninger under navn af »KFUM og KFUK i/på NN« og godkender disse foreningers love.

6.1.5        
Hovedbestyrelsen kan udelukke en lokal forening af Landsorganisationen, dersom den ikke arbejder i overensstemmelse med KFUM og KFUK’s Grundlov, hvorefter foreningen taber sin ret til at bære KFUM og KFUKs navn.

6.1.6
Hovedbestyrelsen kan nedlægge en forening, såfremt denne i tre på hinanden følgende år ikke har kunnet opfylde kravene i § 6.1.1. og 6.1.2.

I forbindelse med indstillingen/nedlæggelsen af foreningens arbejde er foreningen forpligtet på at udfylde en statusopgørelse.

6.2
Samarbejde

6.2.1
Foreningerne kan samarbejde i distrikter.

6.2.2
På stormøder beslutter medlemmer af distriktets foreninger, hvordan der jvf. formålet for KFUM og KFUK i Danmark kan samarbejdes mellem foreninger til hjælp og støtte for klubber, afdelinger og foreninger, samt til fremme af nyt arbejde i distriktet.

6.3
Landsorganisationen

6.3.1
KFUM og KFUK i Danmark ledes af Hovedbestyrelsen.

6.3.2
KFUM og KFUK i Danmark er en sammenslutning af lokale foreninger, som arbejder i overensstemmelse med ”Grundlov for KFUM og KFUK i Danmark”.

6.4
Verdensforbundene

6.4.1
KFUM og KFUK i Danmark er medlem af ”World Alliance of YMCAs” (KFUM’s verdensforbund), og ”World YWCA” (KFUK’s verdensforbund).

§7
Foreningsbestyrelsen

7.1
Sammensætning
Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for to år ad gangen. Desuden vælges 2 supplean­ter og 2 revisorer for 1 år.
Hvis et medlem under 20 år bliver valgt ind, kan der gives dispensation til at vedkommende kun behøver at blive valgt for 1 år.

7.2
Konstituering
Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær. Formand og kasserer kan ikke være samme person. For­lader et bestyrelses­medlem bestyrelsen før valgperiodens udløb, indtræder suppleanten og sidder den pågældendes periode ud.
Finder bestyrelsen det hensigtsmæssigt kan kassereren udpeges blandt foreningens øvrige valgbare medlemmer.

Valget af foreningsformand skal godkendes af Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i
Danmark.

7.3
Beslutningsdygtighed
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlem­merne er til stede. Alle bestyrelsesbeslutninger vedtages ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er det for­mandens stemme, der er afgørende.
Såfremt foreningen har lønnet medarbejder/konsulent, deltager denne i bestyrelsens møder såfremt det vurderes relevant, dog uden stemmeret. Såfremt kassereren findes uden for bestyrelsen, kan denne deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.

7.4
Forretningsorden
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

7.5        
Bestyrelsens opgaver er

7.5.1    
at afholde regelmæssige bestyrelsesmøder.

7.5.2
at varetage ledelsen af foreningen og forvalte foreningens økonomi under ansvar over for generalforsamlingen. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

7.5.3
at være ansvarlig for drift og vedligeholdelse af foreningens evt. ejendom

7.5.4
at inspirere og motivere til at arbejdet i foreningen udføres i overensstemmelse med formålsparagraf­fen.

7.5.5
at godkende de enkelte afdelingers og klubbers ledelse jvf. § 4, samt støtte og vejlede lederne i deres arbejde.

7.5.6
at finde de for arbejdet nødvendige frivillige og inspirere disse til at deltage i foreningens, distriktets og landsorganisationens kurser.

7.5.7
at ansætte evt. lønnede medarbejdere og udarbejde arbejdsbeskrivelser for disse samt være ansvarlig for de arbejdsgivermæssige forpligtelser, det medfører.

7.5.8
at indkalde til møde med lederne af foreningens afdelinger til drøftelse af arbejdet, herunder bl.a. fastsættelse af målsætninger.

7.5.9
at fremme uddannelse af foreningens ledere evt. i samarbejde med andre foreninger.

7.5.10
at fremme medlemskab og herunder optage nye medlemmer og årligt foretage indberetning af medlemsoplysninger til landsorganisationen.

7.5.11
at undersøge muligheder for nye arbejdsformer og arbejdsom­råder samt start af nye afdelinger og klubber.

7.5.12
at varetage kontakt til Landsorganisationen og sørge for, at for­pligtelsen over for denne opretholdes i overensstemmelse med "Grund­lov for KFUM og KFUK i Danmark," og herunder sikre deltagelse i møder for formænd mv.

7.5.13  
at repræsentere foreningen i alle sager, såvel over for det offentlige som i forhold til private.      

7.5.14
at føre protokol over bestyrelsens beslutninger, samt ind­føje dagsorden og beslutninger ved generalforsamlingen i denne.

7.5.15
at fremme, at bestyrelsen og alle afdelinger og klubber i foreningen er repræsenteret ved distriktets stormøder.

7.5.16
at udfylde en statusopgørelse i forbindelse med indstilling af foreningens arbejde.

7.5.17
at forvalte foreningens aktiver under ansvar over for Hovedbestyrelsen i en indstillingsperiode på tre år.  

7.5.18
at indkalde til generalforsamlingen samt at afholde den.

7.5.19
at tilse at foreningen er repræsenteret med medlemmer i repræsentantskabet for Nøvlingskov Efterskole, Hestlund Efterskole og Ikast Kirkecenter.

§8
Generalforsamlingen

8.1
Generalforsamlingen for KFUM og KFUK i Ikast er foreningens højeste myndighed.               

8.2
Stemmeret og valgbarhed
Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer af forenin­gen, der har betalt skyldigt kontingent og deltager i generalforsamlingen. Medlemmer, der er fyldt 16 år, kan vælges til foreningens bestyrelse.

8.3
Generalforsamlingens afholdelse
Den årlige generalforsamling afholdes i januar kvartal og er i alle spørgsmål beslutningsdygtig, uanset hvor mange medlemmer der møder. Der indkaldes ved annoncering med mindst en måneds varsel.

8.4
Dagsorden
Dagsorden for den årlige generalforsamling skal som minimum inde­holde:

1.
Valg af dirigent og referent.

2.
Beretning.

3.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det seneste kalenderår til godkendelse eller anden beslutning.

4.
Drøftelse af arbejdsopgaver i foreningen og i distriktet.

5.
Fastsættelse af kontingent samt godkendelse af budget for det kommende år.

6.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7.
Valg af 2 suppleanter.

8.
Valg af 2 revisorer.

9.
Indkomne forslag. Herunder forslag til Landsmøde for KFUM og KFUK i Danmark.
Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til at fremsætte forslag til Landsmødet.

10.
Valg af delegerede til KFUM og KFUKs Landsmøde, jvf. Grundlov for KFUM og KFUK i Danmark.
Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til at udpege delegerede samt opstille hovedbestyrelseskandidater til Landsmødet.

8.4.1
Forslag, der af foreningens medlemmer ønskes behandlet under dagsordenens punkt 5, 6, 7, 8, 9 og 10 må indsendes til forman­den senest to uger før generalforsamlingen. Forslag skal være underskrevet af mindst 5 stemmeberettigede medlemmer.

8.4.2
De foreslåede kandidater til valgene vedrørende punkt 6, 7, 8 og 10 skal være fyldt 16 år. Kandidater til valgene vedrørende punkt 6, 7 og 10 skal have indgået lederaftalen. Der skal foreligge tilsagn om, at kandida­ten er villig til at modtage valg.

8.4.3
Endelig dagsorden tilstiles medlemmerne senest 8 dage før gene­ralforsamlingen.

Der kan ingen beslutning tages i sager, som ikke er optaget på dagsordenen.

8.4.4
Alle afstemninger sker, hvor intet andet er bestemt, ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Der benyttes skriftlig afstemning ved valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter samt ved afgørelser, hvor der anmodes om det.

8.5
Ekstraordinær generalforsamling

8.5.1
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det ønskeligt, eller når 1/3 af medlemmerne ønsker det og ind­sen­der forslag til dagsorden.

8.5.2
Den afholdes senest 4 uger efter, at begæring er fremsat og med et varsel på mindst 2 uger.

8.5.3
Samtidig med indvarslingen af den ekstraordinære generalforsam­ling bekendtgøres dagsordenen for denne. Indvarslingen sker til alle stemmeberettigede medlemmer. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig i de sager, der er på dagsordenen. 

§9
Lovændringer

Ændringer i Love for KFUM og KFUK i Ikast skal for at have gyldig­hed vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer på den årlige generalforsamling eller to på hinanden følgende ek­straor­dinære generalforsamlinger, også med 2/3 af de afgivne stemmer.

Endvidere skal godkendelse ske af Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark.

§10
Retlige forpligtelser

10.1
Til retligt at forpligte foreningen kræves underskrift af to bestyrelsesmedlemmer blandt bestyrelsens formand, næstformand eller kasserer.

10.2.
Køb, salg og pantsætning af fast ejendom kan kun foretages af bestyrelsen efter generalforsamlingens bemyndigelse.

10.3
Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningsbestyrelsen som sådan pådragne forpligtelser, for hvilke alene formuen hæfter.

§11
Opløsning

KFUM og KFUK i Ikast kan opløses efter de regler, der gælder for lovændringer (jvf. § 9). Formuen til­falder da KFUM og KFUK i Danmark.

Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark kan dog nedlægge foreningen, såfremt denne ikke lever op til minimumskravene i § 6.1.1.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen for KFUM og KFUK i Ikast - d.5.marts 2019

Godkendt af Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark - d.18.januar 2020

 

Revidering godkendt af generalforsamlingen:

7.marts 2017 Foreningslove for KFUM og KFUK i Ikast, tilpasset grundlov for KFUM og KFUK i Danmark

5. marts 2019 § 6.1.6 ændret, § 5.1.1.2 slettet, som følge af ændringer i grundlov for KFUM og KFUK i Danmark.

ikast-godkendte-love-2019-pdfUnderskrevne love for KFUM og KFUK i Ikast